Privacybeleid

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 23 juli 2018.

Contactgegevens                                                                                                                              De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Sharonbaldew.com, HR Spirit en Jij in Balans (KvK nummer 

Gabriël Metsustraat 11, 3583 ER Utrecht

Contactpersoon: Sharon Baldew

T: 06-21412884

E: info@sharonbaldew.com

Het gebruik van persoonsgegevens door sharonbaldew.com, HR Spirit en Jij in Balans verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en tekstberichten. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

     NAW-gegevens

     Contactgegevens zoals, e-mailadressen en telefoon  nummers

     Geslacht

     Inhoud van communicatie

     Gespreksverslagen

     Rapportages van tests en vragenlijsten

     Uitwerkingen van opdrachten

     Gegevens in een plan van aanpak of werkplan

     Curriculum Vitae

Doeleinden

Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

     Het onderhouden van contact;

     Een goede en efficiënte dienstverlening;

     Het verzorgen van coaching, trainingen en workshops;

     Het bieden van toegang tot een beveiligde online coachomgeving;

Doeleinden (vervolg)

     Het bieden van toegang tot vragenlijsten;

     Het bieden van begeleiding op maat;

     Het verzorgen van rapportages aan opdrachtgevers;

     Het beheren van het cliëntenbestand;

     Het verrichten van administratieve handelingen, zoals                                                             afsprakenplanning en facturering;

     Het analyseren en verbeteren van de dienstverlening;

     Marketing;

     Het kunnen aanbieden van advertenties en informatie op de                                               website en (social) media;

     Nakoming van wettelijke verplichtingen;

     Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of de opdrachtgever.

Tevens verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, omdat sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

De bescherming van haar financiële belangen;

De verbetering van haar diensten.

Indien bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans persoonsgegevens uitwisselen. Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Sharonbaldew@com/ HR Spirit en Jij in Balans zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit

betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profiling

Wij combineren persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en social media, om algemene niet-gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te kunnen bieden aan de doelgroepen van Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Sharonballdew.com/ HR Spirit en Jij in Balans Ter attentie van Sharon Baldew

E: info@sharonbaldew.com

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 juli 2018.

Sharonbaldew.com/ HR Spirit en Jij in Balans kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.